მომხმარების პირობები

საჯარო ოფერტი Boxtips-ის სერვისის მიწოდების პირობებზე

წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ბოქსთიფსის“, შემდგომში წოდებული „პროცესორი“ საჯარო ოფერტს (შეთავაზებას) ქმედუნარიანი ფიზიკური პირებისთვის, რათა გააფორმონ წინამდებარე ხელშეკრულება Boxtips-ის სერვისით სარგებლობაზე (შემდგომში — ხელშეკრულება) ქვემოთ მითითებული პირობებით.
1 . ტერმინთა განმარტება
წინამდებარე ხელშეკრულებაში ტექსტში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
1.1  ბანკი — კომერციული ბანკი (სააქციო საზოგადოება), უფლებამოსილია კანონის შესაბამისად გასცეს ბარათი, ასევე განახორციელოს გადარიცხვები გამგზავნის ინსტრუქციის საფუძველზე მიმღების ბარათზე. ფულადი სახსრების გადარიცხვა შეიძლება განხორციელდეს ბანკის მიერ გადამუშავების ცენტრების ჩართულობით.
1.2  ბარათი — უნაღდო საგადახდო ინსტრუმენტი, რომელიც წარმოადგენს გადახდის ელექტრონულ საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია ბარათის მფლობელისთვის ემიტენტი ბანკისა და ბარათის მფლობელს შორის დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად ოპერაციების შესასრულებლად.
1.3  კონფიდენციალური ინფორმაცია — ინფორმაცია, რომელიც არ არის საჯარო, რომლის გამჟღავნებამ შეიძლება გამოიწვიოს ზარალი ან/და გავლენა მოახდინოს რომელიმე მხარის საქმიან რეპუტაციაზე.
1.4  გამგზავნი — ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი, რომელიც გადარიცხავს თანხებს მიმღების სასარგებლოდ ბარათზე უნაღდო წესით საქართველოს კანონმდებლობისა და ამ ხელშეკრულების შესაბამისად.
1.5  გადარიცხვა – ფულადი სახსრები, რომლებიც გადაეცემა მიმღებს გამგზავნის მითითების საფუძველზე.
1.6  გადახდის სისტემები (PS) - გადახდის სისტემები "VISA", "MasterCard".
1.7  კონფიდენციალურობის პოლიტიკა — სერვისის კონფიდენციალურობის და პირადი მონაცემების დამუშავების პოლიტიკა, რომელიც სერვისზე განთავსებული, ასევე გლობალურ ინტერნეტ ქსელში მისამართზე https://boxtips.ge/docs/policy.
1.8  მიმღები — ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი, რომელიც იყენებს პროგრამული პროდუქტის ფუნქციონალს, რომელმაც გაიარა სერვისზე რეგისტრაციის პროცედურა, დადო წინამდებარე ხელშეკრულება და აპირებს ბარათზე გადარიცხვის მიღებას.
1.9  გადარიცხვა — გამგზავნის ბრძანება ბანკისთვის, რომ გადარიცხოს უნაღდო თანხები მიმღების სასარგებლოდ, გამგზავნისა და დამმუშავებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.
1.10  პროგრამული პროდუქტი - კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპარატურის ნაკრები, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციისა და მონაცემების საჯარო სანახავად გამოქვეყნებას, გაერთიანებული საერთო მიზნით, ტექნიკური საშუალებებით, რომლებიც გამოიყენება ინტერნეტში კომპიუტერებს შორის კომუნიკაციისთვის, შექმნილია მომსახურების გაწევისთვის პირობების შესაბამისად, რომლებიც განთავსებულია ინტერნეტში მისამართზე: https://boxtips.ge, როგორც პროგრამული უზრუნველყოფის, ისე მისი დიზაინის ჩათვლით (გრაფიკული დიზაინი), მონაცემთა ბაზა, ნებისმიერი განყოფილება (ქვესექცია), ასევე პროგრამულ პროდუქტში განთავსებული ინფორმაცია. პროცესორის ან/და გამგზავნის, მიმღების მიერ. პროგრამული პროდუქტის ექსკლუზიური უფლებები ეკუთვნის პროცესორს.
1.11  რეფერალური ბმული — საიტის ბმული, რომელიც საშუალებას აძლევს გამგზავნ პირს შეიყვანოს ინფორმაცია გადასარიცხი თანხის ოდენობასა და გამგზავნი პირის ბარათის რეკვიზიტებზე სერვისის გადახდის გვერდზე არსებული ფორმის შევსების მეშვეობით; 
1.12  სერვისი Boxtips  (სერვისი) — პროგრამულ-აპარატური კომპლექსი, რომელზე წვდომა უზრუნველყოფილია პროგრამული პროდუქტის გზით, რომელიც საშუალებას აძლევს გამგზავნს განახორციელოს გადარიცხვები, ხოლო მიმღებს მიიღოს გადარიცხვის თანხა მის მიერ სერვისზე რეგისტრირებულ ბარათზე. სერვისზე ექსკლუზიური უფლებები ეკუთვნის პროცესორს.
1.13  მხარე — პროცესორი, გამგზავნი ან მიმღები, დამოკიდებულია წინამდებარე ხელშეკრულების ტექსტის კონტექსტზე.
1.14  მომსახურება – მიმღებისთვის ან/და გამგზავნისთვის პროგრამული პროდუქტის ფუნქციონირების მიწოდების მომსახურება, რაც საშუალებას აძლევს გამგზავნს განახორციელოს გადარიცხვა და მიმღებმა მიიღოს გადარიცხვის თანხა მიმღების მიერ უნაღდო წესით. მათ შორის ბანკში გადარიცხვის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავებისა და გადაცემის სერვისები, აგრეთვე გამგზავნის, მიმღებსა და ბანკს შორის ურთიერთქმედების უზრუნველყოფა მიმღების ბარათზე გადარიცხვების განხორციელებისას.
2 . ხელშეკრულების საგანი
2.1  წინამდებარე ხელშეკრულების თანახმად, პროცესორი, საფასურის სანაცვლოდ, იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს მომსახურების მიწოდება.
2.2  წინამდებარე ხელშეკრულებით ბანკი იღებს ვალდებულებას, შეასრულოს გადარიცხვის ინსტრუქციები, ასევე განახორციელოს ანგარიშსწორება მხარეებს შორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სერვისების გადახდისთვის.
2.3  წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადარიცხვების განხორციელების მთავარი პრინციპია მათი ნებაყოფლობითობა. დაუშვებელია რომელიმე მხარის იძულება.
2.4  მიმღებსა და გამგზავნს შორის ურთიერთობები, რომლებიც უშუალოდ არ არის დაკავშირებული პროგრამული პროდუქტის გამოყენებით გადარიცხვების განხორციელებას, არ რეგულირდება წინამდებარე ხელშეკრულებით და არ წარმოშობს რაიმე ვალდებულებას პროცესორის და/ან ბანკისთვის.
2.5  მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ პროგრამული პროდუქტი მხოლოდ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ლიმიტებისა და მიზნებისათვის.
2.6  მიმღები და გამგზავნი იღებენ ვალდებულებას გამოიყენონ სერვისი მხოლოდ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირადი მიზნებისთვის, რომელიც არ არის დაკავშირებული სამეწარმეო ან სხვა საქმიანობის განხორციელებასთან, მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულ საქმიანობასთან.

3 . ზოგადი დებულებები
3.1  წინამდებარე ხელშეკრულება იდება გაწევრიანების ხელშეკრულების ფორმით. 
3.2  ხელშეკრულების პირობების აქცეპტი ნიშნავს მიმღების და (ან) გამგზავნი პირის მიერ ხელშეკრულების ყველა პირობის სრულ და უპირობო მიღებას რაიმე სახის ამოღებისა და (ან) შეზღუდვების გარეშე და უდრის ორმხრივი წერილობითი ხელშეკრულების დადებას. 
3.3  წინამდებარე ხელშეკრულების გაფორმების წესი რეგულირდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ნორმებით. 
3.4  მიმღები აწარმოებს არსებული ხელშეკრულების აქცეპტს მისი გაცნობის შემდეგ, შემდეგი კონკლუდენტური მოქმედებების შესრულების გზით: 
3.4.1  საიტზე რეგისტრაცის პროცედურის განხორციელება.
3.4.2  რეგისტრაციისას მიმღები წარმოადგენს უტყუარ ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა სერვისის გამოყენებისთვის. 
3.5  რეგისტრაციის წარმატებით განხორციელება მიმღების მიერ აღიარებულია არსებული ხელშეკრულების სრულ და უპირობო აქცეპტად. ხელშეკრულება აღიარებულია დადებულად მიმღების რეგისტრაციის მომენტიდან.
3.6  გამგზავნი აწარმოებს წინამდებარე ხელშეკრულების აქცეპტს ყველა ქვემოთჩამოთვლილი კონკლუდენტური მოქმედებების თანმიმდევრული შესრულების გზით: 
3.6.1  გადასვლა მიმღების მიერ გამგზავნი პირისთვის წარმოდგენილ რეფერალურ ბმულზე. ასეთი გადასვლის განხორციელებით გამგზავნი ადასტურებს სერვისის მომსახურებით სარგებლობის განზრახვას;
3.6.2  წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებთან გაცნობა;
3.6.3  გზავნილის განხორციელება სერვისის მეშვეობით. გზავნილთან დაკავშირებული დავალების ფორმირებისას გამგზავნი პირი წარმოადგენს ინფორმაციას,რომელიც აუცილებელია წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების გასაწევად. ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს ნამდვილ ცნობებს. ხელშეკრულება აღიარებულია დადებულად გზავნილზე დავალების მიღების მომენტიდან. 
3.7  ხელშეკრულების პირობების აქცეპტის ვადა შეზღუდული არ არის. 
4 . მხარეთა უფლებები და მოვალეობები
4.1  პროცესორი ვალდებულია: 
4.1.1  წარმოუდგინოს მხარეებს წვდომა სერვისის მომსახურებაზე.
4.1.2  უზრუნველყოს საკუთარი აპარატული საშუალებების,საკავშირო არხებისა და ტექნიკური საშუალებების კორექტული და შეუფერხებელი მუშაობა, რომლებიც მონაწილეობენ თიფის სერვისის რეალიზაციაში.
4.1.3  რეალური დროის რეჟიმში მიაწოდოს მიმღებს შეტყობინება გზავნილის თაობაზე პირად კაბინეტში. 
4.2  პროცესორი უფლებამოსილია: 
4.2.1  შეაჩეროს მომსახურების გაწევა მიმღებისთვის და (ან) გამგზავნისთვის ქვემოთჩამოთვლილ შემთხვევებში: 
• იმ შემთხვევაში თუ წარმოიშვება გარემოებები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეებზე და რომლებსაც შეუძლია, პროცესორის თვალსაზრისით,გამოიწვიოს პროცესორისთვის მნიშვნელოვანი ზარალი - ასეთი გარემოებების მოქმედების ვადით;
• იმ შემთხვევაში თუ მიმღები და (ან) გამგზავნი პირის მიერ ირღვევა ნებისმიერი წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება; 
• იმ შემთხვევაში თუ მიმღების მისამართით ბანკისგან მიღებულ იქნება შეტყობინება მოთხოვნის პროცედურების შეწყვეტის შესახებ და (ან) პროცესორი არ მიიღებს ბანკის ნებართვას გამგზავნი პირისგან მიმღებისთვის ბარათების გამოყენებით გზავნილის განხორციელების მიზნით ოპერაციების ჩატარებაზე. 
• იმ შემთხვევაში თუ პროცესორი მიმღები პირის და (ან) გამგზავნის მისამართით მიიღებს ბანკისგან შეტყობინებას იმის შესახებ, რომ ბანკი ფლობს ცნობებს მიმღები პირის და (ან) გამგზავნის თაღლითური ან სხვა უკანონო საქმიანობის შესახებ; 
• იმ შემთხვევაში თუ პროცესორი მიიღებს შეტყობინებას ბანკისგან საერთაშორისო გადახდის სისტემების ჯარიმების გადახდის აუცილებლობის შესახებ, რომლებიც დაეკისრა ბანკს ვითარებაში, როდესაც დაჯარიმება განპირობებულ იქნა წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების დარღვევით მიმღების ან გამგზავნი პირის მხრიდან. მომსახურების გაწევის შეჩერების შესახებ პროცესორი არაუგვიანეს ასეთი შეჩერების თარიღისა უგზავნის მხარეს შეტყობინებას ელექტრონული ფოსტით ან პროცესორისთვის ხელმისაწვდომი სხვა საშუალებით ელექტრონული ფოსტის შესახებ მონაცემების არქონის შემთხვევაში, შეჩერების მიზეზისა და ვადის მითითებით. 
4.2.2  მოსთხოვოს გამგზავნს და (ან) მიმღებს ინფორმაციის წარმოდგენა განხორციელებული გზავნილების თაობაზე, იმ შემთხვევაში თუ ასეთი ინფორმაციის საჭიროება გამოწვეულია კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვით, ტერორიზმის ლეგალიზაციისა და დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონმდებლობის ჩათვლით.
4.3  ბანკი ვალდებულია: 
4.3.1  განახორციელოს გადარიცხვები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4.3.2  უზრუნველყოს საკუთარი სააპარატო საშუალებების, საკავშირო არხების და ტექნიკური საშუალებების შეუფერხებელი მუშაობა, რომლებიც მონაწილეობენ „თიფის სერვისის რეალიზაციაში. 
4.3.3  არ გადაახდევინოს გამგზავნს და (ან) მიმღებ პირს დამატებითი საკომისიო, დაკავშირებული გზავნილების განხორციელებასთან, რომელიც არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე ხელშეკრულებით. 
4.4  მიმღები ვალდებულია: 
4.5  გადაუხადოს პროცესორს ანაზღაურება წინამდებარე ხელშეკრულების ოდენობითა და წესით, და ასევე გადაიხადოს თანხები, მითითებული პროცესორის მოთხოვნებში, არ დააკისროს გამომგზავნ პირებს არანაირი დამატებითი ხარჯები მათ მიერ გზავნილების განხორციელებასთან დაკავშირებით სერვისის მომსახურების გამოყენებით.
4.6  გამგზავნი ვალდებულია: 
4.6.1  დაიცვას წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები. 
4.7  მხარეთა ქმედებები, რომლებიც მითითებულია ამ ხელშეკრულებაში და დაკავშირებულია მის საგანთან, მაგრამ არ არის ჩამოთვლილიმოცემულ ნაწილში, ასევე მხარეთა ვალდებულებებს წარმოადგენს. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ამ ხელშეკრულების პირობებით, განისაზღვრება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 
5 . მიმღების რეგისტრაციის  და დავალების გაგზავნის წესი
5.1  სერვისში რეგისტრაციის პროცედურის დაწყებამდე მიმღებმა უნდა წაიკითხოს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები, ასევე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.
5.2  სერვისში რეგისტრაციის პროცედურის დაწყებამდე მიმღებმა უნდა წაიკითხოს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები, ასევე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.
5.3  სერვისში რეგისტრაციისთვის მიმღებს შეაქვს შემდეგი მონაცემები:
5.3.1  პირადი პროფილის შესაქმნელად:
5.3.1.1  სახელი და გვარი.
5.3.1.2  მობილური ტელეფონის ნომერი.
5.3.1.3  სურათი (ოფცია).
5.3.2  საბანკო ანაგარიშის დასამატებლად თქვენს პირად პროფილში:
5.3.2.1  ანგარიშის ნომერი IBAN.
5.3.2.2  ბანკის დასახელება 
5.3.2.3 საბანკო ანგარიშის მფლობელის სახელი.
5.3.3  პირად პროფილში თქვენი ვინაობის დასადასტურებლად:
5.3.3.1  პირადობის/პასპორტის ნომერი.
5.3.3.2  პირადობის/პასპორტის გაცემის ვადა
5.3.4  პერსონალური რეფერალური ბმულის შესაქმნელად:
5.3.4.1  რეფერალური ბმულის დასახელება.
5.3.4.2  გადახდის ტიპი.
5.3.4.3  სათაური (ოფცია).
5.4  რეგისტრაციისას მითითებული მიმღების პერსონალური მონაცემები ნაჩვენებია სერვისში და ხელმისაწვდომია გამგზავნისთვის რეფერალურ ბმულზე დაწკაპუნებისას.
5.5  გადარიცხვის მისაღებად მიმღები გამომგზავნს აძლევს რეფერალური ბმულს, რომელზეც დაწკაპუნებით გამგზავნს შეუძლია მიუთითოს გადარიცხვის ოდენობა, შეარჩიოს ელექტრონული გადახდის მეთოდი და გაგზავნოს შეკვეთა.
5.6  გამომგზავნისთვის შეკვეთის გაგზავნის პროცედურის დაწყებამდე მიმღებმა უნდა წაიკითხოს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები, ასევე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

6 . პროცესორის ანაზღაურება და გადახდის წესი
6.1  პროცესორის ანაზღაურება არის ბანკის მიერ გაწეული, შენახული და გადაცემული მომსახურების ღირებულება, როდესაც გადარიცხვა ხდება გამგზავნიდან მიმღებამდე.
6.2  მომსახურების ღირებულება გამოითვლება გადარიცხვის თანხის მიხედვით და იკავებება ბანკის მიერ გადარიცხვის დროს.

7 . მხარეთა ურთიერთობის წესი
7.1  გამგზავნს უფლება აქვს გადარიცხოს გადარიცხვა მიმღების სასარგებლოდ გამგზავნის მიერ დამოუკიდებლად განსაზღვრული ოდენობით, სერვისის გადახდის გვერდზე გადარიცხვის თანხის შეყვანით.
7.2  გადარიცხვის თანხა, მომსახურების ღირებულების გამოკლებით, ბანკის მიერ გადაირიცხება მიმღების ბარათზე გამგზავნის მიერ გადარიცხვის ორდერის მიღებისთანავე.
7.3  მას შემდეგ რაც ბანკი მიიღებს ინფორმაციას მიმღების ბარათზე გადარიცხვის თანხის გადარიცხვის აუცილებლობის შესახებ, შეუძლებელია გადარიცხვის თანხის სრულად ან ნაწილობრივ დაბრუნება გამგზავნის ბარათზე.
7.4  გადარიცხვის ორდერის წარმატებით შესრულებისას გამგზავნი, რომელსაც სურს ამ ორდერის გაუქმება (თანხების დაბრუნება) დამოუკიდებლად ადგენს დოკუმენტებს ასეთი გაუქმების დასადასტურებლად და მიმართავს შესაბამის ემიტენტ ბანკს.
7.5  თუ შეუძლებელია ბანკის მიერ მიმღების ბარათზე გადარიცხვის განხორციელება ამ ბარათის ბათილობის ან/და მიმღების მიერ შერჩეული ბარათის არარსებობის გამო და ეს გარემოებები არ აღმოიფხვრება 720 (შვიდას ოცი) დღის განმავლობაში. ბანკის მიერ შეკვეთის მიღების მომენტში, ბანკის მიერ გადარიცხვის თანხა უბრუნდება გამგზავნს მითითებული პერიოდის ბოლო დღეს.
7.6  თუ ბანკი აგროვებს გამოქვითვას პროცესორისგან ჯარიმის სახით ამ შეთანხმების პირობების, მოქმედი კანონებისა და საერთაშორისო სამართლებრივი სისტემების წესების დარღვევით განხორციელებული ოპერაციებისთვის, მიმღები ვალდებულებას იღებს აანაზღაუროს გადახდილი გამოქვითვა 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში. მოთხოვნის მიღების დღიდან.

8 . მხარეთა პასუხისმგებლობა და დავების გადაწყვეტის წესი
8.1  წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მხარეები პასუხისმგებელნი არიან საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.
8.2  ბანკი პასუხისმგებელია გადარიცხვების განხორციელების ვალდებულებების შესრულებაზე ამ ხელშეკრულების პირობების, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო და ეროვნული გადახდის სისტემების წესების შესაბამისად.
8.3  ბანკი არ არის პასუხისმგებელი პროცესორს, გამგზავნს და/ან მიმღებს შორის წარმოშობილ დავებსა და უთანხმოებებზე ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი დავა და უთანხმოება არ ეხება ბანკის მიერ ოპერაციის ფარგლებში გადარიცხვების განხორციელების სერვისების მიწოდებას. სამსახურის.
8.4  ბანკი არ არის პასუხისმგებელი პროცესორის ქმედებებზე სერვისის ფარგლებში მომსახურების მიწოდებისას.
8.5  გამგზავნი ან/და მიმღები, რომელიც თვლის, რომ მისი უფლებები დაირღვა ბანკის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, ისევე როგორც სხვა ვალდებულებები, რომლებიც დაკავშირებულია ბარათების გამოყენებით ფულადი გზავნილების განხორციელებასთან, ვალდებულია გაუგზავნეთ შესაბამისი პრეტენზია პროცესორს. პრეტენზია უნდა შეიცავდეს პრეტენზიის არსს, მისი წარდგენის დასაბუთებას, აგრეთვე გამგზავნის ან/და მიმღების ყველა მონაცემს წერილობით ფოსტით გაგზავნით. გამგზავნის ან/და მიმღების გონივრული პრეტენზიების შემცველ პრეტენზიაზე დამმუშავებლის პასუხის დრო არის 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღე. პროცესორს უფლება აქვს არ განიხილოს ანონიმური პრეტენზიები ან პრეტენზიები, რომლებიც არ იძლევა გამგზავნის ან/და მიმღების იდენტიფიკაციას მის მიერ მოწოდებულ მონაცემებზე დაყრდნობით.
8.6  დამმუშავებელი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირი ან არაპირდაპირი შედეგების ნებისმიერი გამოყენების ან გამოყენების უუნარობის შესახებ სერვისის (პროგრამული პროდუქტის) და/ან ზარალზე, რომელიც მიყენებულია გამომგზავნს და/ან მიმღებს, ისევე როგორც მესამე პირებს გამოყენების შედეგად, სერვისის, ისევე როგორც პროგრამული პროდუქტის ან მისი ცალკეული კომპონენტების და/ან ფუნქციების გამოუყენებლობა ან გამოყენების შეუძლებლობა, მათ შორის, მათ ფუნქციონირებაში შესაძლო შეცდომების ან წარუმატებლობის გამო, გარდა კანონით პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
8.7  პროცესორის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში გამგზავნს ან/და მიმღებს უფლება აქვს გაუგზავნოს პრეტენზია პროცესორს. პრეტენზია უნდა შეიცავდეს პრეტენზიის არსს, მისი წარდგენის დასაბუთებას, აგრეთვე გამგზავნის ან/და მიმღების ყველა მონაცემს წერილობით ფოსტით გაგზავნით. გამგზავნის ან/და მიმღების გონივრული პრეტენზიების შემცველ პრეტენზიაზე დამმუშავებლის პასუხის დრო არის 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღე. პროცესორს უფლება აქვს არ განიხილოს ანონიმური პრეტენზიები ან პრეტენზიები, რომლებიც არ იძლევა გამგზავნის ან/და მიმღების იდენტიფიკაციას მის მიერ მოწოდებულ მონაცემებზე დაყრდნობით.
8.8  პროცესორი და ბანკი თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობისთვის, თუ ასეთი შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული (ფორს-მაჟორული) შედეგი, მათ შორის არეულობები, ხელისუფლების ამკრძალავი ქმედებები, სტიქიური უბედურებები, ხანძრები, კატასტროფები. , წარუმატებლობა სატელეკომუნიკაციო და ელექტრო ქსელებში, მავნე პროგრამების ქმედებები, ასევე მესამე მხარის არაკეთილსინდისიერი ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს არაავტორიზებული წვდომის მიღებას ან პროგრამული პროდუქტის გამორთვას.
8.9  მიმღები დამოუკიდებლად წყვეტს გამგზავნთან ნებისმიერ დავას, რომელიც წარმოიშვა გამგზავნის მიერ გადარიცხვის თანხასთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად განხორციელებული გადარიცხვის წარმატებით დასრულების შემდეგ.
8.10  მიმღები პასუხისმგებელია მის მიერ პირად ანგარიშზე განთავსებული ინფორმაციის შინაარსის მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე.
8.11  იმ შემთხვევაში, თუ მიმღები მიიღებს არასანქცირებულ წვდომას გამგზავნის პერსონალურ მონაცემებზე, მიმღები იღებს ვალდებულებას, სრულად აუნაზღაუროს პროცესორს გამგზავნის პრეტენზიების (პრეტენზიების) შედეგად მიყენებული ზარალი.
8.12  სერვისის ფუნქციონირების ფარგლებში თაღლითური ან სხვა უკანონო ქმედებების რისკზე დამმუშავებელი პასუხისმგებელია მხოლოდ ბანკის წინაშე.
8.13  ყველა დავა ან უთანხმოება, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამ შეთანხმებიდან ან მასთან დაკავშირებით, თუ შეუძლებელია მათი გადაწყვეტა მოლაპარაკების გზით, გადაწყდება სასამართლოში საქართველოს მატერიალური და საპროცესო კანონმდებლობის გამოყენებით.
8.14  ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროცესორის პასუხისმგებლობის მთლიანი ოდენობა, მათ შორის ჯარიმები (ჯარიმები, ჯარიმები) და/ან ანაზღაურებადი ზარალი, ნებისმიერი მოთხოვნის ან პრეტენზიისთვის ამ ხელშეკრულებასთან ან მის შესრულებასთან დაკავშირებით, შემოიფარგლება დამმუშავებლის ანაზღაურების ოდენობით. იმ კალენდარული თვისთვის, რომელშიც იყო ზარალი, თუ ეს ზარალი დოკუმენტირებულია.
9 . კონფიდენციალურობა და პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პოლიტიკა
9.1  მხარეები იღებენ ვალდებულებას არ გაამჟღავნონ წინამდებარე შეთანხმების შესრულებისას მიღებული ინფორმაცია, რომელიც არის კონფიდენციალური ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):
9.1.1  ინფორმაცია გამგზავნისა და მიმღების პერსონალური მონაცემების შესახებ. 
9.1.2  ამ ხელშეკრულების პირობების შესახებ.
9.1.3  გაწეული მომსახურება, გადარიცხვების ტომები.
9.1.4  გადარიცხვების რაოდენობისა და ოდენობის შესახებ, რომლის შესახებაც გადაირიცხა ინფორმაცია მიმღების შესახებ.
9.1.5  სტატისტიკური მონაცემების შესახებ გადარიცხვის თანხების შედარების საფუძველზე, ინფორმაცია, რომლის შესახებაც გადაცემულია პროცესორის მიერ. ასევე მხარეთა მიერ მათი მსვლელობისას მიღებული სხვა ინფორმაცია
9.1.6  ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მხარე ვალდებულია მიაწოდოს ასეთი ინფორმაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
9.2  წინამდებარე ხელშეკრულების დადების ფაქტი მხარეები არ განიხილება, როგორც კონფიდენციალური ინფორმაცია.
9.3  პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას დამმუშავებელი იღებს ვალდებულებას სრულად შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობას მოთხოვნები, ისევე როგორც მისი შესრულებისას გაცემული მარეგულირებელი დოკუმენტები.
9.4  9მიმღებისა და გამგზავნისგან მიღებული პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი ყველა შემთხვევაში არის ხელშეკრულების შესრულება. პერსონალური მონაცემების შენახვის პირობები განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.
9.5  პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას მხარეებს ესმით მათი შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა), მოპოვება, გამოყენება, გადაცემა, მათ შორის საზღვრისპირა, უზრუნველყოფა, წვდომა ასეთი პერსონალური მონაცემების შვილობილი პირებისთვის ან დაკავშირებულია პროცესორთან, ბანკთან და მესამე პირებთან, პერსონალური მონაცემების დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, წაშლა, განადგურება, მათი დამუშავების დროს პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პირობით.
9.6  გამგზავნი და მიმღები ასევე თანხმდებიან პროცესორთან, რომ გადასცეს მათი მთელი ან ზოგიერთი პერსონალური მონაცემები მესამე მხარეებს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული პირობებით და მიზნებისთვის.
9.7  ბანკი, ბარათის მფლობელთა მონაცემების დასაცავად, იღებს ვალდებულებას შეასრულოს გადახდის ბარათების ინდუსტრიის უსაფრთხოების სტანდარტის (PCI DSS) ყველა მოთხოვნა, რათა უზრუნველყოს გამგზავნისა და მიმღებთა პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება, რომელიც ეხება პროცესორის ვალდებულებებს. ამ შეთანხმების მიხედვით.
9.8  პროცესორი არ ამუშავებს გამგზავნისა და მიმღების საბანკო ბარათების მონაცემებს და ასევე არ ინახავს ასეთ მონაცემებს თავის მხარეს. ბანკი ამუშავებს ბარათის მონაცემების შეყვანას და ახორციელებს გადახდებს. პროცესორის მხარეზე ინახება მხოლოდ ინფორმაცია განხორციელებული ტრანზაქციის შესახებ - თანხა, ტრანზაქციის დრო, სტატუსი.
10 . გარდამავალი დებულებები
10.1  წინამდებარე შეთანხმება უვადოა.
10.2  ნებისმიერ მხარეს აქვს უფლება ცალმხრივად უარი თქვას ამ შეთანხმების შემდგომ შესრულებაზე. გამგზავნის უარი ამ ხელშეკრულების შესრულებაზე გამოიხატება სერვისის (პროგრამული პროდუქტის) გამოყენებაზე უარს. ამ ხელშეკრულების შეწყვეტის სურვილის გამოთქმისას, მიმღები წერილობით აცნობებს პროცესორს და ბანკს მის განზრახვას შესრულებაზე უარის თქმის მოსალოდნელ თარიღამდე არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით ადრე. შეტყობინება უნდა გაკეთდეს წერილობით ქაღალდზე და შეიცავდეს მითითებას ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზეზის შესახებ. პროცესორის უარი ამ ხელშეკრულების შესრულებაზე, სხვა საკითხებთან ერთად, გამოიხატება მიმღების წვდომის შეზღუდვით სერვისის სრულ ფუნქციონირებაზე (პროგრამული პროდუქტი).
10.3  პროცესორს და ბანკს უფლება აქვთ ცალმხრივად შეწყვიტონ ეს ხელშეკრულება ნებისმიერ დროს. პროცესორს უფლება აქვს დაბლოკოს მიმღების ან/და გამგზავნის წვდომა სერვისზე წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში, აგრეთვე იმ შემთხვევაში, როდესაც პროცესორი ან/და ბანკი მიმღების ქმედებებს თაღლითურად მიიჩნევს. ან მიმართულია პროცესორის და/ან ბანკის რეპუტაციის შელახვისკენ მიმღების წვდომის შეზღუდვით სერვისის სრულ ფუნქციონირებაზე (პროგრამული პროდუქტი).
10.4  მხარეთა ყველა სხვა ვალდებულება ამ შეთანხმებით, რომელიც წარმოიშვა მის შეწყვეტამდე, რჩება მათ სრულ შესრულებამდე.
10.5  პროცესორს უფლება აქვს შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებში. ამავდროულად, განხორციელებული ცვლილებები მხარეებისთვის სავალდებულო ხდება ხელშეკრულების ახალი ვერსიის გამოქვეყნების დღიდან მისამართზე: https://boxtips.com/docs/rules.
10.6  მხარეები აღიარებენ, რომ ნებისმიერი შეტყობინება და კორესპონდენცია სათანადოდ იქნა გაგზავნილი, თუ გაგზავნა განხორციელდება წერილობით ამ ხელშეკრულებაში მითითებულ საფოსტო მისამართზე. ამასთან, მხარეები მიზანშეწონილად აღიარებენ შეტყობინების შემდეგ მეთოდებს:
10.7  პროგრამულ პროდუქტში ინფორმაციის განთავსებით ხელშეკრულების ტექსტში ცვლილებების, მომსახურების ღირებულების ოდენობის, პირთა ფართო სპექტრთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტების, ასევე რეჟიმისა და გრაფიკის გადახრების შესახებ შეტყობინებისთვის. პროცესორისა და სერვისის.
10.8  დამმუშავებლის ან/და ბანკის მიერ მიმღების პირად ანგარიშზე ინფორმაციის განთავსებით - შეტყობინებებისა და სიახლეებისთვის როგორც პირთა ფართო სპექტრის, ისე პირადად მიმღების შესახებ.
10.9  ელექტრონული ფოსტის გამოყენება - პროცესორის მიერ მიმღებისთვის გაგზავნილი შეტყობინებებისთვის მოვლენების შესახებ, რომლებიც ეხება როგორც პირთა ფართო სპექტრს, ისე პირადად მიმღებს.
ადმინისტრაციის რეკვიზიტები

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ბოქსთიფს“
ს/ნ 405448207
იურიდიული მისამართ: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის პლატო, II მიკრო/რაიონი, IV კვარტალი, კორპუსი N2, ბინა N76
e-mail: [email protected]